Nytt beslut: Ja till slopat bygglov för solpaneler

/assets/img/bilder_nyheter/svensk_solenergi.png
Hållbara Järva, Husby, Stockholms stad. Foto: svensksolenergi.se
 

Riksdagen antog idag regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen. Propositionen innehåller bland annat en punkt om att ta bort kravet på bygglov för montering av solcellspaneler, med vissa undantag.

Under eftermiddagen biföll riksdagen propositionen "Fler bygglovsbefriade åtgärder", där ett avsnitt handlar om att slopa bygglov för solcellspaneler. I och med detta kommer de lagändringar som föreslås där att träda i kraft den första augusti i år. Till exempel innebär det att montering av solceller efter det datumet, får ske på en byggnad inom detaljplanelagt område under förutsättning att det följer detaljplanen och byggnadens form.

Bygglov för en sådan typ av åtgärd kommer dock även fortsättningsvis att krävas för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Också för montering av solpaneler inom eller i anslutning till ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen