Styrelseledamöter döms att betala skadestånd till brf

/assets/img/skarmavbild-2023-12-11-kl.-11.46.43.png
Utanför Attunda tingsrätt i Stockholm. Foto: Carl Johan Erikson/Sveriges Domstolar
 

Tingsrätten har ålagt två tidigare styrelseledamöter i en brf utanför Stockholm att betala skadestånd till föreningen, bland annat då de anses ha överskridit sina befogenheter. Till exempel ingicks omfattande avtal för föreningens räkning utan styrelsebeslut.

I Upplands Väsby utanför Stockholm finns en bostadsrättsförening med totalt 324 lägenheter varav 204 upplåts med bostadsrätt och 30 är hyresrätter, enligt uppgift från bostadssajten Booli.

Under årsstämman 2011 valdes två nya personer in i föreningens styrelse, den ena som ordförande och den andra som ekonomiansvarig. Våren 2019 lämnade båda ledamöterna sina styrelseuppdrag. Under en föreningsstämma året därpå beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet, med undantag för de två ledamöterna vilka man istället kom fram till att väcka skadeståndstalan mot vid Attunda tingsrätt.

Detta på grund av att dåvarande ordföranden och den ekonomiansvarige bland annat tecknat avtal med entreprenörer för bostadsrättsföreningens räkning, utan att ha befogenhet att göra så. I stämningsansökan till tingsrätten väcktes även talan mot berörda bolag.

Utöver att avtal tecknades utan resterande styrelseledamöters kännedom, ska ordföranden och den ekonomiansvarige enligt talan ha tillåtit överdebitering för utförda arbeten. Vidare uppges de två ha godkänt att en bostadsrätt i föreningen uppläts till underpris åt en inblandad bolagsföreträdares dotter.

Varför skulle då en styrelseledamot i en brf välja att bete sig såhär? Föreningen hävdade i sin talan att det bland annat berodde på kopplingar mellan dåvarande ordföranden och företrädare för berörda bolag, att det handlade om jäv. Tingsrätten kom fram till att det fanns vissa kopplingar men konstaterade att “den eventuella intressekonflikten” inte var tillräckligt konkret för att det skulle kunna vara fråga om jäv i lagens mening.

Vidare menade föreningen att den tidigare ordföranden gjort sig skyldig till tagande av muta, men tingsrätten avvisade även detta brottspåstående då det inte ansågs vara styrkt. 

Två av de avtal som föreningen åberopade förklarades ogiltiga av tingsrätten. Det ena rörde ett förvaltningsavtal som ansågs ha oskäliga villkor och uppgavs vara så omfattande att de två ledamöterna som signerat det, inte haft rätt att göra så utan att ett styrelsebeslut först fattats om detta. När kontraktsummor uppgår till flera miljoner torde det vara uppenbart att sådana avtal kräver styrelsebeslut, konstaterade rätten.

Det andra avtalet bedömdes vara ett skenavtal för en påstådd hissentreprenad som endast upprättats i syfte att “sko sig” på föreningens bekostnad.

Gällande bostadsrätten fastslogs att den upplåtits till underpris vilket lett till att bostadsrättsföreningen drabbats av ekonomisk skada och därav har föreningen rätt till skadestånd. Försäljningspriset för lägenheten ska ha satts utifrån felaktiga uppgifter gällande skick och värde. Därefter ingick dåvarande ordföranden och den ekonomiansvariga ledamoten, utan befogenhet, upplåtelseavtal med köparen. 

Tingsrättens slutsats blev att den tidigare ordföranden gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman. Han ansågs skadeståndsskyldig på grund av föreningens ekonomiska skador med anledning av förvaltningsavtalet, skenavtalet, upplåtelsen av bostadsrätt till underpris, samt för dubbelfakturering. 

Den tidigare ekonomiansvariga ledamoten bedömdes skadeståndsskyldig till följd av oaktsamhet som orsakat föreningen ekonomisk skada, även här i samband med förvaltningsavtalet, skenavtalet, upplåtelsen av bostadsrätt till underpris, samt för dubbelfakturering.

Två bolag med koppling till varandra dömdes också att betala skadestånd till bostadsrättsföreningen. Ett av bolagen blev skadeståndsskyldigt på grund av det ogiltigförklarade förvaltningsavtalet och bostadsrättsupplåtelsen.

Båda bolagen ålades att ersätta föreningen för skenavtalet om den påstådda hissentreprenaden på grund av bristande lojalitet.

Totalt uppskattades föreningens ekonomiska skador uppgå till 3 518 881 kronor. Den summan ålades den tidigare ordföranden och bolaget som signerat förvaltningsavtalet att solidariskt ersätta föreningen med. Två miljoner kronor av denna summa ålades båda bolagen, tidigare ordföranden och den ekonomiansvarige att betala solidariskt. 

Tingsrätten lät också kvarstad bestå på bolagens och ordförandens egendom.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen