Lagändringar för renovering av bostadsrätt införs 2023

/assets/img/ostra-riksdagshusets-fasad-mot-norrbro-en-vinterdag-i-februari-foto-melker-dahlstrand_sveriges-riksdag.JPG
Östra riksdagshusets fasad mot Norrbro en vinterdag. Foto: Melker Dahlstrand / Sveriges riksdag
 

Vid årsskiftet börjar en uppdaterad version av bostadsrättslagen att gälla. Exempelvis införs skarpare sanktioner som brf:er kan använda mot bostadsrättshavare som olovligen utför renoveringsåtgärder. I allvarliga fall kan följden bli att en bostadsrätt förverkas.

Text: Linda Myrin

I somras sade riksdagen ja till ändringar i bostadsrättslagen som föreslås i propositionen Tryggare bostadsrätt, med fokus på stärkt skydd för köpare och ägare av bostadsrätter, vilka i stort börjar gälla vid årsskiftet. Undantaget är en del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna vilken börjar gälla först år 2024. En punkt i propositionen som avser reglering av andra föravtal än förhandsavtal bifölls endast delvis, då riksdagen kom fram till att regeringen behöver utreda detta närmare.


Från och med den första januari 2023 börjar alltså en del lagändringar att gälla. Till exempel stärks skyddet för köpare av bostadsrätter när det kommer till förhandsavtal och upplåtelseavtal, samt starkare krav på ekonomisk plan och intygsgivare.

Vidare ska en medlem i en brf inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman. Detta i syfte att motverka kapning av bostadsrättsföreningar.
– Vi föreslår nu att det inte ska vara möjligt att frångå principen om lika rösträtt i en bostads­rätts­förening. Det gör vi för att stärka det demo­kratiska skyddet och de boendes rätt till inflytande i föreningen, sade justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson tidigare i ett pressmeddelande från Justitiedepartementet.

Utöver det förtydligas regler rörande bostadsrättshavares renoveringar. I den nuvarande versionen av lagens sjunde kapitel framgår att innehavaren av en bostadsrätt måste ha styrelsens tillstånd för att utföra vissa åtgärder. Vad som listas är ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, samt annan väsentlig förändring av lägenheten. Nästa år kommer styrelsens godkännande krävas för fler åtgärder innan de får utföras:
Installation eller ändring av anordning för ventilation, installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet. Det förtydligas också att det för en lägenhet med särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden alltid krävs tillstånd innan en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas utförs.

Det införs även skarpare sanktioner mot olovliga åtgärder. Allvarligare fall, som inte anses ringa eller resulterar i att bostadsrättshavaren antingen vidtar rättelse eller beviljas tillstånd av hyresnämnden, ska kunna få som följd att bostadsrätten förverkas. Vidare ska en brf i vissa fall få lov att avhjälpa brister som uppkommit genom otillåtna ändringsarbeten på bostadsrättshavarens bekostnad. 

Anledningen till förslaget om sanktioner uppges vara att det inom nuvarande lagstiftning inte finns någon tillräcklig sanktion som en brf kan använda, när en bostadsrättshavare olovligen utfört en åtgärd. För att få en påtagligt skadad bostadsrätt återställd av innehavaren krävs “typiskt sett” att föreningen går till domstol “med de osäkerheter och kostnader som detta kan vara förenat med.”

Propositionen innehåller också förslag på förändringar i andra lagar, exempelvis fastighetsmäklarlagen. I lagens tredje kapitel kommer paragraf femton få en förändrad lydelse. Till exempel måste objektbeskrivningen, om det gäller försäljningen av en bostadsrätt, framöver även innehålla uppgifter om bostadsrättsföreningens indirekta nettoskuldsättning. Och den nuvarande lagens formulering om krav på uppgifter om upplåten mark, ersätts med “mark och utrymmen utanför lägenheten som omfattas av upplåtelsen med bostadsrätt”.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen