HD prövar sambos rätt till lägenhet efter ombildning

/assets/img/hd_front.jpg
Utanför Högsta domstolen i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Kan en hyresrätt som från början innehades av en person senare bli samboegendom om lägenheten ombildas till bostadsrätt? Högsta domstolen meddelade nyligen prövningstillstånd för saken.

År 2000 flyttade en kvinna in i en lägenhet i Göteborgsstadsdelen Majorna som hon innehade med hyresrätt. Hon blev senare sambo med en man som flyttade in i lägenheten år 2005. Följande år skedde en ombildning i fastigheten och hyresrätten blev till en bostadsrätt som kvinnan köpte via bolån, vilket hon sedan dess amorterat på och betalat ränta för. Kvinnans sambo uppges löpande ha fört över pengar till henne för sådant som hyra, el och mat. Samboförhållandet pågick fram till första november 2017 och något samboavtal upprättades aldrig.

I november 2018 utsåg Göteborgs tingsrätt en advokat som parternas bodelningsförrättare och av bodelningsbeslutet framgår att bostadsrätten ifråga ska utgöra samboegendom, kvinnan uppmanas därmed att betala mannen 795 384 kronor exklusive ränta. I och med detta ska en tvist ha uppstått mellan parterna och mannen valde därför att vända sig till domstol för att kräva att få rätt till halva lägenheten.

Göteborgs tingsrätt påtalar i sitt beslut avsaknaden av stöd i lag och praxis för hur frågan ska hanteras, även om ämnet behandlats i doktrin. Tingsrättens slutsats blev ändå att “omvandlingen inte ska anses utgöra ett förvärv för gemensamt bruk”, att kvinnans lägenhet inte ska ingå i bodelningen och berörda delar av bodelningsbeslutet upphävdes därmed. Mannen ålades också att stå för kvinnans rättegångskostnader. Han överklagade tingsrättens domen och saken blev därmed en fråga för Hovrätten för Västra Sverige som valde att gå på tingsrättens linje.

Enligt hovrättens bedömning bör ombildningen av bostadsrätten betraktas som ett utflöde eller en förkovran av hyresrätten och den ska därmed inte utgöra samboegendom. Som tappande part ålades mannen att ersätta kvinnan för hennes  rättegångskostnader i både tingsrätt och hovrätt.

Mannen överklagade via sitt ombud beslutet igen och i slutet av april i år meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd för saken som beskrivs som klander av bodelning.
Under rubriken “Skäl för prövningstillstånd” i överklagan står bland annat följande:

“Frågan om ett köp av en från hyresrätt till bostadsrätt ombildad lägenhet under pågående samboförhållande ska betraktas som ett nytt förvärv för gemensam användning och därmed ingå i bodelningen mellan sambor, går inte att finna svar på i vare sig sambolagen eller dess förarbeten. Det är en flitigt debatterad fråga om vilken det råder oenighet i doktrinen.”

Uppdatering JUN 7, 2022:
Enligt uppgift från HD kan föredragning eller huvudförhandling i målet preliminärt ske under vecka 36-39 i år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen