Finanspolitiska rådet föreslår ny fastighetsskatt

/assets/img/12540199-nassjo-7_.jpg
Bostäder i Nässjö, Småland. Foto: Mostphotos
 

Den 23 juni släppte Finanspolitiska rådet en rapport med titeln “Ett enklare och effektivare skattesystem” där en reformering av systemet föreslås. Bland annat vill rådet se en fastighetsskatt för bostadsrätter med taxeringsvärdet som underlag.

I veckan publicerade myndigheten Finanspolitiska rådet rapporten “Ett enklare och effektivare skattesystem” som ingår i serien “Särskilda studier”. Av den nya studien framgår att en reformering av det nuvarande skattesystemet både skulle kunna innebära att det förenklas och att det ger samhällsekonomiska vinster. 

Exempelvis skulle beskattningen av kapitalinkomster, inklusive inkomster i form av hyresvärdet av boende i småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet, bli mindre snedvridet om de nuvarande fem skattesatserna och fastighetsavgiften istället ersätts med en enhetlig skattesats. Det står att läsa i ett pressmeddelande från myndigheten. 

Att det finns olika skattesatser på kapitalinkomst gör skattesystemet otydligt och är svårt att motivera, menar Finanspolitiska rådet.

Dagens fem skattesatserna för kapitalinkomster är: 

• Generell skattesats (aktieutdelningar etc.) och ränteavdrag: 30 procent 

• Utdelning och avkastning från onoterade bolag: 25 procent 

• Reavinst på fastigheter: 22 procent 

• Utdelning och avkastning från fåmansbolag: 20 procent 

• Avkastning på pensionssparande: 15 procent 

Källa: Rapporten “Ett enklare och effektivare skattesystem”

Enligt rapporten genomfördes en skattereform i två steg år 1990 och 1991 som kom att kallas för ”århundradets skattereform”. Där ingick bland annat införandet av en fastighetsskatt om 30 procent på hyresvärdet. Av Skatteverkets hemsida framgår vidare att fastighetsskatten senare, under 2008, ersattes med dagens fastighetsavgift som har ett fast takbelopp. För inkomståret 2020 uppgår avgiften till 0,75 procent av årets taxeringsvärde på fastigheten, med ett takbelopp om max 8 349 kronor per bostadsbyggnad. 

I förslaget om ändringar i dagens system för bostadsbeskattning ingår också en del som rör reavinstbeskattning. Samtidigt som förslaget innebär att den löpande beskattningen av bostadsägande blir högre, kan reavinstskatten bli lägre.

Harry Flam är Finanspolitiska rådets ordförande och professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet. För Bostadsrättsnytt berättar han mer om vad de föreslagna förändringarna inom området bostadsbeskattning skulle innebära i praktiken. 
– Vårt förslag är att underlaget för skatten blir taxeringsvärdet, som bör beräknas årligen, och det tänkta hyresvärdet som vi sätter lika med genomsnittet för statslåneräntan de senaste tio åren. Detta för att skatten inte ska variera så mycket. Hyresvärdet beskattas med gällande kapitalinkomstskatt. De exempel vi arbetat med är 30 och 35 procent. Utöver detta beskattas en schabloniserad värdeökning på två procent av taxeringsvärdet med samma skattesats. När bostaden säljs beskattas den faktiska värdeökningen med avdrag för redan betald reavinstskatt. Vid underskott skapas en avdragsgill förlust.

Vad kan bytet av fastighetsavgiften mot den föreslagna bostadsskatten då komma att betyda för en fastighetsägare i praktiken om förslaget blir verklighet? Harry Flam beskriver hur utfallet skulle bli för en bostadsrättsinnehavare med en bostadsrätt som i dagsläget är värderad till fem miljoner kronor. 
– Förslaget innebär att bostadsrättslägenheten måste taxeras på samma sätt som småhus. En bostadsrätt på fem miljoner kronor har ett taxeringsvärde på 3,75 miljoner kronor. Skatten på hyresvärdet blir då 30 procent av 1,24 procent av taxeringsvärdet, det vill säga 13 950 kronor. Till detta kommer schablonbeskattningen av värdeökningen, som blir 30 procent av två procent av taxeringsvärdet, det vill säga 22 500 kronor. Totalt blir det alltså cirka 36 000 kronor per år eller 3 000 kronor per månad. Det innebär en betydande ökning av skatten som idag är cirka 1 300 kronor per lägenhet och år. Det måste påpekas att förslaget även inkluderar en sänkning av inkomstskatten som i genomsnitt är ungefär lika stor eller större.

Hur mycket lägre skulle reavinstskatten kunna bli med ert förslag, jämfört med dagens nivå om 22 procent, för samme bostadsrättsinnehavare om han gör två miljoner kronor i vinst på att sälja bostadsrätten? 
– Det beror på skillnaden mellan den faktiska och schabloniserade värdeökningen. Om den faktiska värdeökningen är lika stor (två procent) blir det bara en liten reavinstskatt vid försäljningen. Den schabloniserade reavinstskatten baseras på taxeringsvärdet, medan den faktiska baseras på marknadsvärdet, därför blir det inte noll, säger Harry Flam. Han tillägger också att frågan inte går att besvara närmare utan att veta hur länge bostaden innehafts. 


Kort om Finanspolitiska rådet 
Myndigheten Finanspolitiska rådet har funnits sedan år 2007 och har till uppgift att granska regeringens finanspolitik. I maj varje år släpper rådet en rapport i serien “Svensk finanspolitik” som bland annat ska kunna fungera som underlag i riksdagens granskning av regeringens politik. 

 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen