Hävde bostadsköp – måste betala över 800 000 kronor

/assets/img/skarmavbild-2023-02-16-kl.-17.09.32.png
Utanför Södertörns tingsrätt. Foto: Carl Johan Erikson / Sveriges Domstolar
 

Södertörns tingsrätt har ålagt en man att betala över 800 000 kronor i skadestånd, exklusive dröjsmålsränta, till bolaget Peab efter att han hävt ett bostadsrättsköp. Enligt mannen drog han sig ur affären då bygget av föreningens hus inte var klart på tillträdesdagen. Tingsrätten ansåg dock inte att det var motiv nog för att häva köpet.

Södertörns tingsrätt har avgjort en tvist gällande om en man begått avtalsbrott i samband med att han hävt ett bostadsrättsköp och därmed är skyldig att betala skadestånd till utvecklaren Peab Bostad.

Under år 2016 skrev mannen på förhandsavtal med Peab Bostad om en bostadsrätt i Skärholmen, Stockholm Söderort. Hösten 2018 tecknades upplåtelseavtal för lägenheten där det framgick att mannen skulle betala totalt 2 900 000 kronor för bostaden, varav 290 000 kronor avsåg handpenning med avdrag för en tidigare erlagd förskottsbetalning på 70 000 kronor. Slutlikviden skulle erläggas senast på tillträdesdagen, vilken genom tilläggsavtal bestämdes till en dag i början av mars 2019.

Men istället för att betala valde mannen att häva köpet, med hänvisning till att bygget av föreningens hus varit pågående vid tillträdesdagen och därefter fortsatt i flera månader. Under våren vidtogs bland annat åtgärder avseende fasad, fönster och balkongtak. När han besökte området i juli var gemensamma utrymmen som soprum och cykel- och barnvagnsförråd ännu inte färdigställda. I och med detta var lägenheten varken beboelig eller färdigställd vid tillträdesdagen.

I rätten framförde mannen även att han inte givits möjlighet att själv besiktiga bostadsrätten ifråga och inte heller fått ta del av relevanta protokoll över sådant som slutbesiktning och slutbevis för hela byggnaden. För att styrka sina påståenden ska mannen ha tillhandahållit foton på vad som påstås vara det aktuella bygget, samt kopior av e-mejlväxling mellan honom själv och Peab. 

Bostadsrättsföreningen å sin sida hävdade att mannen erbjudits att närvara vid en slutlig besiktning av bostadsrätten i november 2018, samt att få ta del av besiktningsprotokollet som upprättades då. Lägenheten ska ha klarat besiktningen och blivit godkänd, varför hävningen av köpet bör klassas som avtalsbrott.

Peab Bostad krävde att mannen skulle betala totalt 1 108 696 kronor till bolaget, varav 801 427 kronor i skadestånd och 307 269 kronor i upplupen dröjsmålsränta.

Skadeståndet avser det belopp som föreningen gick miste om när lägenheten såldes till en annan köpare (750 000 kronor), samt kostnader för sådant som mäklararvode, obetalda årsavgifter och juridiskt biträde med anledning av tvisten, med avdrag för inbetalt förskott.

Tingsrättens bedömning

En fråga som tingsrätten hade att ta ställning till var om lägenhetens skick var bristfälligt vid tillträdesdagen, och så ansågs inte ha varit fallet.
Att det inte gjorts någon slutbesiktning av entreprenaden som helhet när mannen skulle tillträda lägenheten, bedömdes inte ge honom rätt att häva avtalet. Inte heller omständigheten att det pågick mindre byggarbeten på fasaden, fönster och balkongtak. Dessutom uppges mannen ha “godtagit sådant arbete” i och med undertecknandet av upplåtelseavtalet.

Och även om lägenheten varit i bristfälligt skick så hade mannen ändå inte kunnat undgå att tillträda denna enligt avtalet.  

“Först om Föreningen efter tillsägelse underlåtit att avhjälpa bristen eller om bristen inte är avhjälpbar på Föreningens bekostnad kunde ett frånträde komma på fråga (7 kap. 2 § BRL).”

Frågan om mannen erbjudits att besiktiga lägenheten och ta del av besiktningsprotokollen eller inte, ansågs vara av ringa betydelse då någon sådan rättighet inte förelegat. Det ska inte heller ha gjorts gällande som grund i målet.

Enligt tingsrättsdomen är det klarlagt att mannen varken erlagt handpenning eller slutlikvid, inte heller efter att föreningen tillsänt honom en rättelseanmodan (tillsägelse) om att betala inom en månad. Där konstateras även att mannen gjort sig skyldig till avtalsbrott och att han ska betala yrkat skadestånd till Peab Bostad, samt 305 777 kronor i upplupen dröjsmålsränta. Utöver det ålades han bland annat också att stå för bolagets rättegångskostnader.

Domen vann laga kraft i december 2022.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen