Nya bostäder planeras i Skiljebo – kommer skugga radhustomter

/assets/img/detaljplan-skiljebo-flygbild.jpg
Visionsbild, vy över JM:s framtida bebyggelse i Skiljebo. Bildkälla: Tyréns
 

Stadsdelen Skiljebo i östra Västerås kan komma att utökas med 150 – 200 nya bostäder från JM. Majoriteten av dessa planeras att bli bostadsrätter. I detaljplanen för projektet finns en solstudie med som visar att vissa befintliga radhustomter kommer att skuggas av nyproduktionen, kvällstid under sommarhalvåret.

Byggbolaget JM planerar för 150 – 200 nya bostäder i stadsdelen Skiljebo i östra Västerås, vilka är tänkta att inrymmas i flerbostadshus och radhus med upplåtelseformerna äganderätt och bostadsrätt. Enligt uppgift från Västerås stad antogs detaljplanen av byggnadsnämnden den 20 februari i år. Planområdet beskrivs ligga cirka 2,5 kilometer från Västerås centrum och bostadsbygget väntas kunna påbörjas inom 1,5 år om detaljplanen och förrättningen vinner laga kraft.

Viktor Ståhl är planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen och berättar för Bostadsrättsnytt att runt 80 procent av bostäderna planeras att bli bostadsrätter och 20 procent ägarlägenheter, i alla fall som det ser ut i dagsläget. Vidare har fem procent av beståndet avsatts för sociala bostäder som kommunen ska få möjlighet att köpa. Social hållbarhet beskrivs som ett centralt begrepp i planförslaget. Tyréns har varit ansvarig arkitekt i detaljplaneprojektet. 

Visionsbild av flerbostadshus som JM planerar vid Ekevägen i Skiljebo. Bildkälla: Tyréns Visionsbild av flerbostadshus som JM planerar vid Ekevägen i Skiljebo. Bildkälla: Tyréns

Längs med Ekevägen ska det enligt detaljplanen byggas flerbostadshus på mellan tre till fem våningar. Husens fasader får varierande kulörer och tegel beskrivs som det dominerande materialet. 

I vad som kallas “det inre gårdsrummet” är tanken att punkthus ska uppföras, mellan fem och sju våningar höga. 

Vidare är planen att fyra radhuslängor ska uppföras i området med totalt elva bostäder. Husen kan bli tre våningar höga med en maximal nockhöjd om tio meter, där den tredje våningen maximalt får uppta 66 procent av byggnadsarean för respektive byggrätt. 

I detaljplanen finns information om att en solstudie gjorts som visar att ny föreslagen bebyggelse längs Ekevägen kommer att påverka omgivande bebyggelse genom skuggning. Det ska handla om vissa trädgårdar tillhörande två befintliga radhuslängor vid nordöstra sidan av Ekevägen, främst under vår- och sommarkvällar. 
– Solstudien visar att fem stycken av de befintliga radhustomterna på andra sidan Ekevägen, skuggas av ny bebyggelse på vår- och sommarkvällar. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att detta inte medför en betydande olägenhet för de boende. Detta för att skuggningen endast sker under en begränsad del av året, säger Viktor Ståhl till Bostadsrättsnytt.

Han tillägger också att det är svårt att förtäta en stad och tillgodose det betydande allmänna intresset för nya bostäder, utan att detta medför skuggning av omgivande fastigheter.

Solstudien visar även att “föreslagna radhus” kommer att påverkas av skuggning från skog i söder. Men husen kan få takterrasser för att öka möjligheterna till solexponering. 
– De nya radhustomterna hamnar lite i skugga på grund av ett skogsparti i söder. Terrass kan dock finnas på taken för mer solmöjligheter. I sin helhet kan en hög boendekvalitet erbjudas i området. Framförallt på grund av en ny aktivitetspark med lekstig som är särskilt bra för barn och ungdomar. Även med en omedelbar närhet till skogen som exempelvis erbjuder promenader, säger Viktor Ståhl.

Utöver bostäderna planerar Västerås stad för en allmän aktivitetspark och lekstig i anslutning till det nya kvarteret. I detaljplanen föreslås också en dagvattenåtgärd i form av anläggandet av en torrdamm med planteringar, då planområdet uppges vara sårbart vid skyfall. Den ska tjäna som översvämningsyta och länka samman grönområdet mellan Stigbergsskogen och Högby Skogsfjäll. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen