Misstänkt penningtvätt vid lägenhetsaffär – mäklarregistrering återkallas

/assets/img/kammarratten-i-goteborg-(1).jpg
Kammarrätten i Göteborg i mitten. Foto: Johan Wingborg / Sveriges Domstolar
 

En fastighetsmäklare försökte få till en bostadsrättsaffär trots misstankar om att betalningen bestod i pengar från droghandel. Det hela anmäldes till myndigheten FMI som valde att återkalla hans mäklarregistrering, ett beslut som nu har fastställts av kammarrätten.

I slutet av maj 2019 fick en fastighetsmäklare i uppdrag att förmedla en bostadsrätt. Priset sattes till 3 150 000 kronor varav 315 000 kronor skulle erläggas i handpenning. I början av september samma år signerades ett överlåtelseavtal för lägenheten. Dock betalades inte handpenningen in i tid som köparen föranletts att tro och med anledning av det hölls ett enskilt möte mellan säljaren och mäklaren, vilket säljaren spelade in.

Där lyfts till exempel att köparen inte erlagt handpenning enligt avtalet, men att en delbetalning om 30 000 kronor gjorts till mäklarens klientmedelskonto. Mäklaren tar också upp att köparens resurser troligen härrör från drogförsäljning i ett grannland och säljaren instämmer i att det nog kan vara så.
Mäklaren: “Jag tror att de säljer droger och de har massa cash över. [...] Men vet du vad? När deras pengar är på ett konto så spelar det ingen roll, gröna, gula, blåa eller var de kommer ifrån, jag skiter i vilket. Jag skulle säkert reagera som mäklare, men detta är din affär.”

Fastighetsmäklaren går också in på anledningen till delbetalningen:
“Och varför jag bad dem om en delbetalning, vet du varför? För att jag tycker att du ska ha plåster på såren.”

Vidare nämns att det egentligen är ett företag som ska köpa lägenheten.

När mäklaren konfronterades med innehållet på ljudinspelningen i Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) disciplinnämnd, nekade han till att ha haft misstankar om att lägenhetsköpet skulle finansieras med pengar från droghandel. Uttalandet på inspelningen beskrev han som “klumpigt och slarvigt” och att det gjorts i en pressad situation.

I FMI:s beslut konstateras att det är den nu upphävda fastighetsmäklarlagen (2011:666) som ska tillämpas i fallet ifråga och att det inte föreligger inte någon uttrycklig skyldighet för en fastighetsmäklare att kontrollera köpares eller spekulanters ekonomi.

Vidare poängteras att en mäklare inte heller har något eget ansvar för att köparen verkligen erlägger handpenning i samband med bostadsförmedling. Däremot åligger det en mäklare, som åtagit sig att förvalta andras pengar på sitt klientmedelskonto, att kontrollera om summan inkommit på sista betalningsdagen, och om den uteblivit att omedelbart meddela säljaren.

När det gäller kundkännedom står det i penningtvättslagen att en fastighetsmäklare ska ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Det framgår också att betalning med kontanter är en omständighet som enligt penningtvättsföreskrifterna kan motivera att risken bedöms som hög. Omständigheten att medlen dessutom skulle kunna komma från brottslig verksamhet beskrivs som “tydliga tecken på att det är fråga om en högrisksituation”. I och med det slog FMI fast att myndighetens disciplinnämnd inte delar mäklarens uppfattning om att köpprocessen verkade normal.

En annan sak som myndigheten tog upp var brister i mäklarens kopia av uppdragsgivarens identitetshandling; att en tredjedel av handlingen saknas och att det inte framgår vilken typ av identitetshandling som kopierats. Sammanfattningsvis kom FMI fram till att mäklaren åsidosatt sin uppgifts- och granskningsskyldighet enligt penningtvättslagen till den grad att det motiverar återkallelse av hans registrering som fastighetsmäklare.

Utöver det fann myndigheten att mäklaren gjort sig skyldig till två förseelser som motiverar en varning per förseelse. Den första handlar om att han åsidosatt sin omsorgsplikt och den andra rör utebliven  dokumentation av överenskommelsen om ändrat datum för betalning av handpenning.

Mäklaren bedömdes också ha haft bristande rutiner för att förhindra att hans verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Även kopieringen av den identitetshandling som legat till grund för kundkännedomen om uppdragsgivaren ansågs bristfällig. På grund av detta har han “gjort sig skyldig till två förseelser som var för sig motiverar en erinran”.

Det var inte mäklaren nöjd med utan han valde att överklaga till Förvaltningsrätten i Karlstad. I denna instans upphävdes FMI:s beslut att återkalla hans registrering som fastighetsmäklare, istället meddelades han en varning. Motiveringen till det ska bland annat ha varit att misstankarna om penningtvätt inte ansågs särskilt tydliga, samt att det inte framkommit att han tidigare “gjort något klandervärt och att han under förhandlingen gett ett trovärdigt intryck”.

FMI överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg som prövade målet nu i september. Domstolen kom bland annat fram till att det inte finns något på inspelningen som tyder på att mäklaren var provocerad att kommentera finansieringen av boköpet, att det kan röra sig om pengar från droghandel. Inte heller verkar uppgiften ryckt ur sitt sammanhang eftersom bandupptagningen tycks sakna avbrott från det att säljaren kom in på mäklarens kontor till dess att han lämnat det igen.

Att säljaren erbjöds kontant betalning av köparen, utöver köpeskillingen, bedöms vara ytterligare en varningssignal om att allt inte gick rätt till. Även det att köparen inte kunde betala i tid, att köparen betalade in mindre än det överenskomna beloppet, att köparen påstod sig ha gjort en betalning som inte gick igenom, samt att det varit oklart vem som var den egentliga köparen. Kammarrätten ansåg att varningssignalerna var tillräckliga för att mäklaren borde ha vidtagit åtgärder i enlighet med penningtvättsföreskrifterna.
“Hans underlåtenhet att agera när det funnits misstankar om penningtvätt är en så allvarlig förseelse att Robert Hjalmarssons registrering som fastighetsmäklare ska återkallas.”

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen