Hovrätten beviljar avhysning av aggressiv medlem – och hans fru

/assets/img/mostphotos/masthugget.jpg
Utsikt över Masthugget i Göteborg. Foto: Mostphotos
 

Nyligen valde Hovrätten för Västra Sverige att ändra en tingsrättsdom i ett mål om avhysning. Utfallet blev att en aggressiv medlem, och hans fru, förpliktigas att flytta från sin gemensamma bostadsrätt i Göteborg.

Text: Linda Myrin

I höstas avgjordes ett mål i Göteborgs tingsrätt gällande avhysning. Det handlade om en bostadsrättsförening i Masthugget som lämnat in en stämningsansökan mot ett gift par i föreningen, som tillsammans ägde en bostadsrätt där. I tingsrätten yrkade föreningen om avflyttning från lägenheten, det vill säga krävde att paret skulle avhysas.

Vad som prövades i målet var om en av delägarna, en man, skulle kunna anses ha “åsidosatt sundhet, ordning och gott skick” i så stor omfattning att nyttjanderätten till bostadsrätten kunde bedömas som förverkad för både honom och hans fru.

Av bakgrundsbeskrivningen framkommer det att kvinnan från början stod som ensam innehavare av bostadsrätten, vilken förvärvades i mars 1985. Den 17 april 2002 gav hon bort hälften av bostadsrätten i gåva till mannen i fråga. I beskrivningen går de under benämningen “makarna”.

Föreningen har uppgivit att mannen ska ha uppträtt aggressivt och hotfullt mot två av föreningens anställda, samt mot en av sina grannar: Mannen ska bland annat ha slagit till föreningens områdesansvarige, muntligen hotat en trappstädare, och förföljt en kvinnlig granne. 

Bostadsrättsföreningens yrkande har bland annat baserats på att kvinnan som delinnehavare av bostadsrätten, solidariskt även ska ansvara för sin mans handlande i detta fall. Då hon efter tillsägelse inte skyndsamt lyckats förmå sin man att vidta rättelse, menar föreningen att båda två ska anses ha förverkat nyttjanderätten av lägenheten.     

Den elfte oktober förra året valde Göteborgs tingsrätt att avslå bostadsrättsföreningens yrkande om förverkande och avflyttning. Vid bedömningen om fysiskt våld förekommit eller inte, framgår det av tingsrättens domskäl att bevisningen inte ansågs tillräcklig för att avgöra saken. Det baseras till exempel på att föreningens områdesansvarige valde att polisanmäla händelsen, men att det inte ledde till någon lagföring. 

På punkten där mannen anklagades för att muntligen ha hotat en trappstädare, bedömdes händelsen som ringa, då det endast inträffat en gång. Gällande den misstänkta förföljelsen av en granne, ansågs det inträffade inte som tillräckligt allvarligt för att kunna leda till förverkande av en bostadsrätt.

Avgörandet överklagades senare till Hovrätten för Västra Sverige, som tvärt emot tingsrätten valde att bifalla föreningens yrkande om avflyttning från lägenheten. Enligt hovrättens domskäl står det klart att mannen uppträtt aggressivt och hotfullt mot anställda i föreningen och mot en granne till honom. Agerandet bedöms ligga över gränsen för vad som kan accepteras, vad de som drabbats skäligen ska förväntas tåla. Det anses inte som ringa och utgör överträdelser av sjunde kapitlet i bostadsrättslagen, paragraf nio.     

Om att samäga en bostadsrätt 

Möjligheten att tillsammans äga en bostadsrätt är förbehållen makar, registrerade partners och sambor. Båda ägarna räknas då som fullvärdiga medlemmar, men de får gemensamt bara en röst vid en föreningsstämma. De ansvarar solidariskt för att uppfylla de förpliktelser som följer av att inneha en bostadsrätt. Det går att läsa på organisationen Bostadsrätternas hemsida. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen