Byggherre tillät för tidig inflyttning – halverad bot efter missförstånd

/assets/img/mostphotos/2212437-vasteras-manhattan-byggs.jpg
Västerås. Foto: Mostphotos
 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås anser att en byggherre ska böta över 700 000 kr efter att ha tillåtit inflyttning i lägenheter, innan slutbesked givits av byggnadsnämnden. Beloppet har halverats då förvaltningen medger att de kan ha bidragit till ett missförstånd.

Under byggnadsnämndens sammanträde den 22 november ska det fattas beslut i ett ärende där inflyttning i lägenheter skett, innan byggnadsnämnden givit sitt slutbesked. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att byggherren överträtt det förbud som stadgas i 10 kap. 4 § PBL, där det beskrivs vad som gäller för bruk av byggnadsverk.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900), tionde kapitlet, paragraf fyra, fastslås att de delar av ett byggnadsverk som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder, inte får tas i bruk förrän byggnadsnämnden givit sitt slutbesked, “om nämnden inte beslutar annat”. Och i paragrafen innan under samma rubrik, framgår att om en åtgärd kräver bygglov behövs också ett startbesked.

Byggherren har alltså beviljats bygglov, och fått startbesked att bygga, men låtit folk flytta in i lägenheterna innan han fått ett slutbesked. Dock verkar överträdelsen inte ha skett avsiktligen, utan det kan till och med vara så att ett interimistiskt, tillfälligt, slutbesked från Stadsbyggnadsförvaltningen kan ha bidragit till ett missförstånd i detta fall. På dessa grunder bör byggsanktionsavgiften för överträdelsen sänkas till halva beloppet, 707 707 kronor.     

Det var i slutet av maj 2016 som byggherren beviljades bygglov, för nybyggnad av flerbostadshus innehållande totalt 101 lägenheter och en förskola, på en fastighet i Västerås.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen