Tingsrätten ogiltigförklarade bostadsrättsgåva från dement – nu ska målet prövas i hovrätten

/assets/img/56586480-svea-hovratt.jpg
Svea hovrätt i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Tre gåvobrev där en dement kvinna skänker bostadsrätter till ett gift par förklarades ogiltiga av både tingsrätt och hovrätt, men nu har hovrätten beslutat att pröva ett fjärde där kvinnan ger bort en bostadsrätt på Östermalm i Stockholm till paret.

I början av 2018 avled en äldre kvinna utan legala arvingar förutom Allmänna arvsfonden. Vid slutet av sitt liv var hon förmögen på grund av arv efter sina bröder. Under sina sista år i livet förde kvinnan över en stor del av sin förmögenhet till ett gift par, en make och en maka som var kvinnans väninna.

Bland annat tog de emot fyra bostadsrätter i gåva av henne, varav en blev föremål för talan i ett fall i Stockholms tingsrätt som kommer belysas i denna artikel. Detta efter att den avlidna kvinnans dödsbo väckt talan mot det gifta paret för att försöka få gåvan ogiltigförklarad. Utöver ett antal gåvobrev upprättade kvinnan testamentshandlingar där makarna står med som förmånstagare. 

Förutom det aktuella fallet ska tingsrätten ha fått ytterligare fyra mål på sitt bord, där företrädare för den avlidna kvinnans dödsbo och Allmänna arvsfonden har väckt talan mot paret. Ett gällde gåvobrev för tre bostadsrätter vilka förklarades ogiltiga av tingsrätten i januari, ett beslut som överklagades men nekades prövning i Svea hovrätt och därmed står fast.

I januari 2014 avled en av kvinnans bröder och han efterlämnade tillgångar om runt 49 miljoner kronor som i sin helhet tillföll henne. Bland annat ärvde hon tre bostadsrätter på Östermalm i Stockholm och fick överta ett värdepappersinnehav som till större delen förvaltades av banken Carnegie. Samma månad utsågs väninnans make till god man för kvinnan.

Vid ett möte med banken erbjöds den äldre kvinnan, som då företräddes av väninnan genom fullmakt, hjälp att sköta bouppteckningen i dödsboet efter den avlidne brodern. Väninnan nekade dock Carnegie detta vilket ledde till att en jurist vid banken gjorde en orosanmälan till Överförmyndarnämnden i juni.

I början av 2016 föranledde ett annat bankbesök att kontorschefen på ett av Handelsbankens kontor i centrala Stockholm blev tillkallad av sin kassapersonal. Detta då väninnan kommit dit tillsammans med den äldre kvinnan för att göra större överföringar från kvinnans konton i banken.

När personalen fick tala med kontoinnehavaren i enrum framkom dock att hon inte förstod anledningen till bankbesöket och inte heller hade förstått att det gjorts transaktioner från hennes konton hos Handelsbanken: Under 2015 började överföringar göras från kvinnans konton till väninnans konto, varav åtta hade märkningar i stil med “Skattereserv”. Totalt överfördes 1 160 500 kronor under perioden 13 oktober 2015–22 april 2016.

Medan personalen talade i enrum med den äldre kvinnan ska väninnan ha blivit så upprörd utanför att hon fick avlägsnas från kontoret. Därefter gjordes ännu en anmälan till Överförmyndarnämnden, denna gång på initiativ av Handelsbankens kontorschef.

År 2015 mottog väninnan en av kvinnans bostadsrätter i gåva som kvinnan ägt sedan 90-talet. Lägenheten ingår i samma förening som de tre hon ärvde under 2014 och vid gåvotillfället ska den ha varit värd runt 3,5 miljoner kronor. I dödsboets talan i tingsrätten lyfts att kvinnan vid tidpunkten för gåvan inte haft förmåga att förstå konsekvenserna av gåvohandlingen, hon hade tidigare bland annat fått diagnosen Alzheimers demenssjukdom.

Hälsotillståndet ska också ha gjort kvinnan extra mottaglig för påverkan från väninnan som styrt över hennes tillgångar en längre tid och förmått eller påverkat henne att skriva under gåvobrevet ifråga. Det påtalas också att bedömningen av gåvans rimlighet bör göras i ljuset av att kvinnan inom loppet av ett halvår, gav bort fyra bostadsrätter värda totalt 15–20 miljoner kronor till makarna.

I väninnans talan framhålls att hon och den äldre kvinnan sedan 2007 haft en relation som kan liknas vid den mellan en mor och en dotter. Väninnan ska ha varit närmare 40 år då de lärde känna varandra och är idag i 70-årsåldern. Gällande bankpersonalen som gjorde orosanmälningar så ska de ha varit ute efter att sko sig på den äldre kvinnan, vilket väninnan menar att hon insåg och agerade på.

En annan person som hördes i tingsrätten var en mäklare som sålt flera bostadsrätter för kvinnans räkning. Enligt honom ska hon ha haft full förståelse för försäljningarna. En försvårande omständighet när det kommer till hans tillförlitlighet framkom dock: Att han i nära 20 års tid varit vän till den äldre kvinnans väninna.

Mot bakgrund av vad som framkom i rätten, som vittnesmål och läkarintyg, gjorde tingsrätten bedömningen att den äldre kvinnan led av oförstånd i ekonomiska frågor vid gåvotillfället. Det fastslogs även att hon i samma frågor varit i beroendeställning till sin väninna.

Det som nämns ovan, tillsammans med många besvärande omständigheter, fick tingsrätten att dra slutsatsen att kvinnan inte själv kan ha bestämt sig för att skänka bort den aktuella bostadsrätten utan att hon måste ha blivit förmådd till det. Därmed ansågs det också vara utrett att väninnan utnyttjat kvinnans oförstånd och beroendeställning för att betinga sig gåvan, vilken därmed förklarades ogiltig.

Väninnan valde att överklaga domen och i somras beslutade Svea hovrätt att ge prövningstillstånd. Enligt dagboksbladet för målet pågår just nu insamling av bevismaterial. Det är fortfarande oklart när fallet ska tas upp i hovrätten.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen