Förening vann mål i hovrätten om vattenskadad bostadsrätt

/assets/img/34784161-kungsholmen2.jpg
Kungsholmen i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Ett par med en bostadsrätt i Stockholm fick sin lägenhet vattenskadad under 2015, och menade att föreningen varit vållande till skadan i och med att en vårdslös entreprenör anlitats. Frågan hamnade i domstol och nu har hovrätten befriat brf:en från ansvar.

Under år 2014 och 2015 lät en brf på Kungsholmen i Stockholm genomföra ett stambyte i sin fastighet via en entreprenör. I april 2015 uppstod en vattenläcka i en av föreningens bostadsrätter tillhörande ett gift par. Orsaken till läckan uppges ha varit att en varmvattenledning sprungit läck i lägenhetens förrådsdel, en tidigare gäst-WC.  

Till följd av detta uppstod fuktskador i flera av lägenhetens utrymmen och rum, bland annat i hallen, badrummet, sovrummet och i vardagsrummet. Både föreningen och parets försäkringsbolag underrättades om det inträffade. Ungefär vid samma tidpunkt upptäcktes även en vattenskada i sovrummets tak, vilken föreningen tog på sig att åtgärda via samma entreprenör som genomfört stambytet. Skadan ska dock inte ha uppstått som en följd av stambytet. 

I oktober samma år gavs föreningen tillträde till bostadsrätten och samma entreprenör anlitades för att återställa bostaden.

Vattenskadan kom att innebära stora kostnader för makarna. Deras försäkringsbolag betalade ut ersättning för en del av kostnaderna under en period om två år från att skadan uppstod. Till exempel betalades ersättning ut för evakueringsbostad, magasinering av möbler och resekostnader.

Bostadsrättsföreningen medgav att ersätta makarna med 156 991 kronor, men valde att innehålla 29 293 kronor av det angivna beloppet med hänvisning till “en kvittningsgill motfordran på obetalda månadsavgifter samt upplupen ränta”. Men det var inte makarna nöjda med och tog därför frågan om ersättning till domstol, där den huvudsakliga frågan i målet var om makarna haft rätt till nedsättning av årsavgiften och rätt till ytterligare skadestånd från föreningen.   

Enligt makarna ska föreningens entreprenör ha agerat vårdslöst i samband med stamrenoveringen, och vidare var det därmed vårdslöst av föreningen att anlita bolaget (entreprenören). Paret har också gjort gällande att föreningen medgett ansvar för de belopp som yrkats i målet. Det ska ha skett via mejl från föreningen till paret, och genom att föreningen genomfört en utbetalning till dem. 

Företrädare för bostadsrättsföreningen hävdade däremot att de inte kan hållas ansvariga för vårdslöshet hos entreprenören. De tillade också att läckaget som uppstod i värmecirkulationen under stambytet inte berodde på något “handhavandefel” av entreprenören. 

Först prövades fallet i Stockholms tingsrätt där paret yrkade att föreningen skulle förpliktigas att ersätta dem med drygt 400 000 kronor. Den huvudsakliga frågan i målet var om makarna haft rätt till nedsättning av årsavgiften och rätt till skadestånd från föreningen. Föreningen vann målet i tingsrätten och makarna överklagade domen till Svea hovrätt. Enligt tingsrättens bedömning hade föreningen varken medgett att den varit vållande till någon ekonomisk skada för makarna, eller att den varit vållande i samband med vattenskadan. Därmed fanns ingen grund för ersättning på grund av det påstådda medgivandet. 

Gällande nedsättning av årsavgiften så bedömdes hinder i nyttjanderätten inte ha orsakats av föreningen. Därför ogillades även detta yrkande. Mot bakgrund av det ansåg tingsrätten att det saknades anledning att pröva föreningens kvittningsinvändning.

Av domen följer även att paret endast behövde betala tre fjärdedelar av föreningens rättegångskostnader i tingsrätten, totalt 300 000 kronor (inklusive mervärdesskatt), med hänsyn till att föreningen medgett en mindre del av makarnas begäran i tingsrätten.

I hovrätten bedömdes utredningen visa att föreningen agerat på ett tillräckligt aktsamt sätt, och att dess skyldigheter inte sträckt sig längre än att uppdra åt entreprenören att utföra arbetet i fråga. Det ansågs också vara ostridigt att makarna lämnat månadsavgifter obetalda. Därmed bedömde hovrätten att föreningen haft en kvittningsgill motfordran. Föreningen vann alltså målet även i denna instans, men fick inte rätt att kvitta ränta mot det medgivna beloppet. 

Med beaktande av att rättsprocessen till stor del varit densamma som i tingsrätten, och målets omfattning, dömdes makarna att betala 300 000 kronor av föreningens rättegångskostnader i hovrätten.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen