Falsterbo: Brf får rätt att bygga ovanpå medeltida stad

/assets/img/mostphotos/12643080-ales-stenar.jpg
Fornlämning i Skåne. Foto: Mostphotos
 

För drygt fyra år sedan fick en brf i Falsterbo, Skåne, tillstånd av länsstyrelsen att täcka över en fornlämning, i syfte att bygga lägenheter ovanpå. Falsterbonäsets Naturvårdsförening överklagade beslutet, och nyligen meddelades kammarrättens dom i målet.

År 2015 gav Länsstyrelsen i Skåne en bostadsförening i Falsterbo tillstånd att täcka över en fornlämning, i form av en medeltida stad, för att möjliggöra nybyggnation av sex flerfamiljshus ovanpå. Dock valde Falsterbonäsets Naturvårdsförening att överklaga beslutet. Fallet har nu prövats av både förvaltningsrätten och kammarrätten, där bedömningen i bägge instanser blev att tillståndsbeslutet skulle stå fast. Naturvårdsföreningen hade två motparter i målet; myndigheten Länsstyrelsen i Skåne och en bostadsrättsförening i Falsterbo.

I bakgrundsbeskrivningen från när fallet prövades av förvaltningsrätten i Malmö, framgår att naturvårdsföreningen inte anser att det funnits grund för länsstyrelsen att ge tillståndet. Myndighetens avvägning mellan exploateringsintresse och fornlämningens betydelse, beskrivs som otillräcklig på grund av bristande kunskapsunderlag. Vidare uppges den planerade byggnationen, “under alla förhållanden”, kunna skada fornlämningen. Till stöd för sin talan åberopade naturvårdsföreningen flera expertutlåtanden, bland annat från professorer i arkeologi och historia.

Länsstyrelsen och bostadsrättsföreningen hävdar däremot att den intresseavvägning som gjorts uppfyller rådande lagkrav. I avsnittet som beskriver skälen för kammarrättens avgörande, lyfts bland annat det faktum att länsstyrelsens bedömning även får stöd av Riksantikvarieämbetet. Ingreppet som planeras, i form av till exempel borrning, bedöms som så pass litet att det som kan förstöras är av marginell vetenskaplig betydelse.

Domen från kammarrätten i Göteborg meddelades i slutet av april 2019. I bedömningen står bland annat följande: 

“Länsstyrelsen anser att fornlämningen bevaras genom övertäckningen. Den slutsatsen får också stöd av Riksantikvarieämbetet. Myndigheten lyfter också fram att det är fråga om ett begränsat ingrepp i fornlämningen och att hänsyn har tagits till de olika intressen som ska beaktas inför tillståndsprövningen. Kammarrätten ansluter sig till den bedömningen.”  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen