SBAB spår låga boräntor de närmaste åren

/assets/img/pengar.jpg
Foto: Mostphotos
 

Av det senaste numret av prognos-rapporten Boräntenytt från SBAB framgår att bolåneräntorna väntas förbli låga ett bra tag till, samtidigt som hushållen förväntar sig orimligt höga räntor framöver.

Årets fjärde nummer av Boräntenytt från banken SBAB innehåller bland annat en prognos över framtidens boräntor. Där spås räntorna för bolån med både med korta och långa bindningstider förbli låga i många år framöver. 
– Ingenting talar i dagsläget för att vare sig de korta eller långa boräntorna kommer att stiga kraftigt i närtid. Vår prognos är att reporäntan – som i hög utsträckning styr tremånadersräntan – inte höjs förrän i början av 2024 till följd av en utdragen konjunkturåterhämtning och låg inflation under och efter Coronapandemin. Ett antal strukturella faktorer bidrar också till mycket låga realräntor under lång tid framöver, vilket även talar för fortsatt låga långa boräntor. Det är alltså inte bara en vanlig sommarstiltje vi pratar om, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken. 

När det kommer till den rörliga bolåneräntan väntas den förbli på dagens nivå under i alla fall tre år till. 
– Den rörliga bostadsräntan väntas ligga kvar på ungefär dagens nivå fram mot slutet av 2023 för att därefter börja stiga svagt strax innan Riksbanken väntas höja reporäntan i början av 2024. Femårsräntan antas stiga med 0,9 procentenheter under samma period. Det är på marginalen en någon större höjning jämfört med vår senaste boränteprognos i juni och ska ses i ljuset av en minskad osäkerhet och att marknadsförväntningarna om den realekonomiska utvecklingen nu är något mer optimistiska, förklarar Robert Boije i pressmeddelandet.

Hushållens förväntningar på boräntan  
I rapporten finns också en del om hushållens  på ränteutvecklingen för bolån de kommande åren.
Flera år av låga räntor hade kunnat ge hushållen orealistiska förväntningar på ränteläget framöver, men så verkar inte vara fallet. En ny undersökning från Konjunkturinstitutet visar att hushållen snarare förväntar sig orimligt höga räntor kommande år. 

På frågan vad tremånadersräntan kommer ligga på de närmaste åren låg det genomsnittliga svaret 0,7 – 1,3 procentenheter över SBAB:s prognos (som avser hushållens genomsnittsräntor och inte bankernas listräntor).    

Bakgrund till utvecklingen 
Efter en längre period med fallande marknadsräntor i många länder “nåddes en ny botten” sommaren 2019 till följd av en global konjunkturavmattning. I inledningen av coronakrisen kom ytterligare nedgångar då konjunkturen förväntades att bli ännu lägre, men i takt med att coronapandemin blev värre gick räntorna istället upp på grund av att riskpremierna blev högre.     

Den senaste tiden har ränteutvecklingen blivit mer stabil för att nu landa på liknande nivåer som under fjolårets sommar. Bortsett från att räntenivåer kan variera länder emellan så tenderar den allmänna ränteutvecklingen i ett land att följa den globala trenden, vilket även Sverige är ett exempel på.   

En risk som lyfts i rapporten är att de finanspolitiska åtgärder som olika länders ledningar beslutat om, inom något år kan försätta stater i finansiellt svåra lägen. Det utfallet skulle i sin tur kunna leda till en längre tid av lågkonjunktur och högre räntor.   

Dock bedöms den risken inte vara stor för Sverige. Här är det istället risker inom bygg- och fastighetssektorn som lyfts. Trots att faktorer som god inkomstutveckling för hushållen och en stigande andel ägda bostäder till stor del ligger bakom både bostadsprisuppgången och hushållens ökade skuldsättning, kan en djup global lågkonjunktur komma att påverka den svenska bostadsmarknaden negativt: Oron för hur boprisutvecklingen kommer att se ut framöver kan leda till minskad konsumtion hos hushållen och att de drar ned på sina bostadsinvesteringar. Det skulle i sin tur kunna innebära en lägre ekonomisk tillväxt som följd.   

Samtidigt lyfts även faktorer som skulle kunna ge en starkare utveckling. Bland annat att hushållens sparande legat på en hög nivå under en längre tid, vilket kan påskynda återhämtningen efter krisen. 

 

Boräntenytt är en rapportserie från banken SBAB som ges ut sex gånger om året. Den innehåller bland annat en analys av boränteutvecklingen på makronivå och en boränteprognos.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen