Tingsrätten: 29-miljonersvåning enskild egendom – bodelningsbeslut upphävs

/assets/img/stockholms-tingsratt-(1)-1684404310.jpg
Utanför Stockholms tingsrätt. Foto: Carl Johan Erikson / Sveriges Domstolar
 

En bodelningsförrättare slog fast att en bostadsrätt på Östermalm i Stockholm, värd drygt 28,7 miljoner kronor, skulle vara giftorättsgods i ett äktenskap. Nu har tingsrätten upphävt beslutet och istället klassat lägenheten som enskild egendom.

Under 1996 valde en man och en kvinna att gifta sig och upprättade i samband med detta ett äktenskapsförord. Där framgår bland annat att en viss bostadsrätt, eller vad som sätts i dess ställe (även kallat surrogat), ska vara giftorättsgods medan resterande egendom ska förbli enskild. Lägenheten ifråga uppges vara belägen på Engelbrektsgatan i Stockholmsstadsdelen Östermalm.

Året därpå förvärvade mannen en bostadsrätt på Villagatan i samma stadsdel. Köpeskillingen uppgick till 4,8 miljoner kronor. Innan makarna tillrädde lägenheten renoverades den och i samband med inflytt, vilken ägde rum ungefär ett år efter köpet, såldes bostadsrätten på Engelbrektsgatan för runt fyra miljoner kronor.

Under äktenskapet ska makarna ha disponerat ett flertal bostäder i Sverige, USA, England och på Malta, vilka mannen ska ha förvärvat efter att de gifte sig.

I juli 2020 fick Stockholms tingsrätt in en ansökan om äktenskapsskillnad gällande paret, varefter en advokat förordnades till bodelningsförrättare. Av advokatens bodelningsbeslut från november 2021 framgår bland annat att bostadsrätten på Villagatan bedöms utgöra giftorättsgods och att denna, enligt en vidräkning, vid tillfället ska ha värderats till 28 742 600 kronor.

Bodelningen kom därefter att ifrågasättas genom klander och fallet prövades nyligen i Stockholms tingsrätt. Mannen yrkade att bostadsrätten på Villagatan inte skulle klassas som giftorättsgods eftersom den inte satts i stället för lägenheten på Engelbrektsgatan. Kvinnan å sin sida hävdade att det visst handlade om giftorättsgods. 

Tingsrätten hade då att ta ställning till rimligheten i mannens resonemang med utgångspunkt i parternas äktenskapsförord, där det exempelvis står att den aktuella bostadsrätten på Engelbrektsgatan “eller vad som sätts i dess ställe, skall vara giftorättsgods i vårt äktenskap”. Vad som bedömdes som avgörande i målet var om bostadsrätten på Villagatan kunde anses ha satts i stället för bostadsrätten på Engelbrektsgatan, en slutsats som bodelningsförrättaren uppenbarligen dragit och lagt till grund för sitt beslut om bodelning.

Det konstaterades att det är upp till den make som påstår att viss egendom utgör surrogat för någon form av giftorättsgods att visa detta. Det medför att ingen bevisbörda ligger på den andre maken gällande vad som hänt med pengar som kommit in efter att utpekat giftorättsgods sålts av.   

Vidare lyfts att om makars gemensamma bostad (tillika den enes enskilda egendom) säljs och en ny förvärvas som de sedan flyttar in i, så är inte detta tillräckligt för att den senare ska utgöra surrogat för den förra.  

“Det bör, i linje med de principer som Högsta domstolen lagt fast, krävas att försäljningslikviden från den första bostadsrätten mer eller mindre oavkortat används för förvärvet av den nya bostadsrätten. Att den nya bostadsrätten köps innan den första har sålts och att köpet temporärt finansieras med ett lån bör inte utesluta att ett surrogat föreligger.”

Tingsrätten tillägger att ovanstående gäller under förutsättning att det gjorts en utredning som visar att det är så köpet gått till.

I detta fall har alltså kvinnan haft bevisbördan och hon anses inte ha presenterat någon egentlig utredning gällande hur köpet av bostadsrätten på Villagatan gått till, utan endast inkommit med uppgifter om hur det skulle kunna ha skett.

När det kommer till lägenheten på Villagatan som parternas bostad uppges det finnas omständigheter som, “i vart fall med viss styrka”, talar emot att det varit deras huvudsakliga gemensamma bostad under hela äktenskapet. Samtidigt konstateras att det finns tillräckligt med stöd för att parternas avsikt med bostadsrätten, varit att den skulle vara deras huvudsakliga boende när de befunnit sig i Stockholm, och även lägenheten på Engelbrektsgatan ska ha fyllt samma funktion.

Sammanfattningsvis kom tingsrätten fram till att det inte är bevisat att bostadsrätten på Villagatan utgjort giftorättsgods i makarnas äktenskap på brytdagen, och beslutet om bodelning ska därmed upphävas.

Tingsrättens dom ska ha överklagats.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen