Hovrätten: Brf måste återbetala grundlösa avgifter

/assets/img/svea_hovratt_exteriort_1_.jpg
Wrangelska palatset i Stockholm där Svea hovrätt har sina lokaler. Pressbild från Svea hovrätt
 

En bostadsrättsförening i södra Stockholm förpliktas att återbetala avgifter till en medlem då de erlagts utan rättsgrund, enligt beslut från Svea hovrätt.

Efter att en brf i Stockholm Söderort ansökt om tvångsförsäljning av en bostadsrätt och Kronofogdemyndigheten beslutat att så skulle ske, ropade en man in lägenheten på exekutiv auktion i maj 2017. Beslutet om tvångsförsäljning överklagades till Nacka tingsrätt som valde att inte pröva det, varefter ingen ytterligare överklagan inkom. I början av december samma år kunde myndigheten därmed utfärda ett köpebrev för lägenheten ifråga.

Mannen beviljades medlemskap i föreningen först i mars 2018 och med anledning av det uppstod en tvist om avgifter han betalat för månader dessförinnan, vilka han ville få återbetalda. Senare prövades fallet i Stockholms tingsrätt där mannen yrkade på att få tillbaka totalt 21 238 kronor, för avgifter erlagda för perioden första oktober 2017 till åttonde mars 2018. 

Tingsrättens dom meddelades i mars 2021. Där konstateras att föreningen den sjunde  december 2017 underrättades om att bostadsrätten övergått till mannen och att han i och med detta blev skyldig att börja betala avgift. Därmed har han inte rätt att få återbetalning för avgifter som erlagts efter det. Vidare uppges kontoutdrag som mannen åberopat inte kunna styrka att han betalat in avgifter för månader innan december 2017 och därmed ska han inte få någon återbetalning för det. Vad inbetalningarna avsett anses vara oklart.

I domskälen poängteras också att det inte förelegat något kontraktsförhållande mellan parterna innan medlemskapet beviljades i mars 2018, och att föreningen därmed inte kan ha något skadeståndsansvar för omständigheter i tiden innan dess.

Beslutet överklagades till Svea hovrätt som valde att ge prövningstillstånd och nyligen meddelades domen i målet. Av domskälen framgår bland annat att hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning angående när mannens skyldighet att betala avgift till föreningen inträdde, vilket innebär att han inte kan få avgifter för tiden därefter återbetalda.

En annan fråga hovrätten hade att ta ställning till var om det kunde anses vara styrkt att mannen betalat in avgift till föreningen innan han blev skyldig att göra det. Enligt mannen gjorde han i mars 2018 tre inbetalningar för avgifter avseende oktober–december 2017, vilket får stöd av transaktionsutdrag med belopp som överensstämmer med den månadsavgift föreningen tog ut under 2017. Avgiftsbeloppet ska också stå angivet i inkassobrev som mannen åberopat i rätten. Dessutom ska avgiften för december ha betalats in två gånger.

Bostadsrättsföreningens medger i sin talan att månadsavgifterna för bostadsrätten, rörande perioden ifråga, har betalats men förnekar att betalningarna gjorts av mannen ifråga. Hovrätten konstaterar att det saknar betydelse vem som gjort inbetalningarna, att det räcker att det fastslagits att de avsåg den aktuella bostadsrätten.

Den sammantagna bedömningen blev att mannen betalat 10 545 kronor till föreningen utan skyldighet att göra så. Och den som betalat utan rättsgrund ska, enligt allmänna civilrättsliga principer, som utgångspunkt ha “rätt att återfå det betalade beloppet från mottagaren”. Föreningen förpliktas därför att återbetala denna summa till mannen.

Tingsrättsdomen ska ändras i enlighet med vad hovrätten anfört och det nya beslutet kan överklagas senast den 17 mars i år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen