Brf i Nacka har vunnit mål om försenad nyproduktion

/assets/img/stockholms-tingsratt-(1).jpg
Stockholms tingsrätt. Foto: Carl Johan Erikson / Sveriges Domstolar
 

Efter att tillträdet till en nyproducerad bostadsrätt blev försenat uppstod en tvist om priset mellan köparna och säljaren i form av en brf. Fallet hamnade i tingsrätten som valde att gå på föreningens linje och nu har domen fastställts av hovrätten.

Tidigare i år prövade Stockholms tingsrätt om en brf i Nacka haft rätt att häva köpet av en bostadsrätt i föreningen där tillträdet blivit försenat. Parter i målet var två privatpersoner som tecknat upplåtelseavtal för lägenheten och säljaren av bostadsrätten i form av föreningen.

Avtalet signerades i början av 2018 och priset för bostadsrätten sattes till 6 250 000 kronor, varav 100 000 kronor erlades i samband med tecknandet. Där framgår att tillträde preliminärt ska ske i september samma år och att exakt datum meddelas tre månader innan tillträdesdagen. Dock fick köparna sedan information om att tillträdet skulle ske först den åttonde december 2018 och att de skulle få bo avgiftsfritt under en tid som kompensation, alternativt få motsvarande belopp utbetalt i samband med tillträdet vilket köparna ska ha föredragit.

Efter överenskommelse sattes ett nytt datum för tillträde till den 30 maj 2019, då även månadsavgift till föreningen skulle börja betalas, men köparna hade då inte erlagt slutlikviden och fick därmed inte tillträde till lägenheten. Inte heller efter påminnelse (rättelseanmaning) från föreningen. Köparna gjorde sig därmed skyldiga till avtalsbrott enligt föreningen, som den 29 juli samma år därav valde att häva upplåtelseavtalet och sälja bostadsrätten till en annan part för ett lägre pris.

Bostadsrättsföreningen vände sig därefter till Stockholms tingsrätt och yrkade på att köparna, på grund av avtalsbrott, skulle betala skadestånd om totalt 636 393 kronor exklusive ränta, samt ersättning för rättegångskostnader. Summan för skadeståndet motsvarar mellanskillnaden efter försäljningen av bostadsrätten, avgifter till föreningen för perioden juni till och med november 2019, kostnad för mäklare, fotografering och styling, minus inbetalt förskott och kompensation.

Köparna framförde bland annat i rätten att föreningen befunnit sig i dröjsmål med tillträdet fram till december 2018 och att de därmed var berättigade till prisavdrag. Detta då marknadsvärdet på bostadsrätter sjönk under perioden.

Vidare hade föreningen, enligt köparna, inte rätt att häva avtalet och har därmed inte rätt till skadestånd. Bland annat på grund av att någon exakt slutsumma aldrig preciserades i föreningens krav, vilket strider mot inkassolagen. Köparna ska också ha efterfrågat den exakta summan utan framgång.   

Tingsrätten meddelade sin dom i slutet av maj 2022 och i domskälen konstateras att köparna varken erlagt slutlikvid eller avgifter enligt upplåtelseavtalet, inte heller efter föreningens anmaning. Därmed har köparna gjort sig skyldiga till avtalsbrott och föreningen har haft rätt att häva avtalet, samt ska ha rätt till ersättning för skada som den “därigenom åsamkats”.

När det kommer till frågan om vilket exakt belopp som skulle erläggas menar tingsrätten att köparna var skyldiga att betala enligt avtalet, oavsett om de kunde beräkna slutsumman för dröjsmålsränta och förefallna avgifter eller ej.

Gällande förseningen av tillträdet framgår att den i detta fall inte kan anses “gå utöver vad som får godtas under de aktuella omständigheterna” och föreningen anses inte ha varit i dröjsmål.

Bostadsrättsföreningen blev vinnande part i målet och får rätt till yrkat skadestånd jämte ränta enligt räntelagen från den 30 december 2019 “till dess att betalning sker”, samt ersättning för rättegångskostnader på totalt 839 937 kronor. 

Därefter överklagade köparna domen till Svea hovrätt som i början av september i år beslutade att inte ge prövningstillstånd, vilket innebär att tingsrättens avgörande står fast.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen