HD: Brf ersättningsskyldig för vattenskador i grannfastighet

/assets/img/27175201-hogsta-domstolen-hd-i-gamla-stan.jpg
Utanför Högsta domstolen i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

En brf i Stockholm bedöms vara ersättningsansvarig för vattenskador i sin grannfastighet, enligt en dom i Högsta domstolen. Skadorna ska ha uppkommit som en följd av en läckande dagvattenledning under föreningens hus.

Text: Linda Myrin

Högsta domstolen har ålagt en bostadsrättsförening på Östermalm i Stockholm att betala skadestånd för en vattenskada hos en grannfastighet, tillhörande en branschorganisation för sotningsföretag i Sverige, där det trängt in vatten i källaren. Detta då läckan bedöms ha uppstått på grund av en trasig dagvattenledning i föreningens hus.


Vatteninträngningar i källaren uppges ha inträffat mellan åren 2011-2016 och till följd av det har organisationen behövt åtgärda uppkomna skador vilket resulterat i reparationskostnader. Undersökningar visade att en dagvattenledning under föreningens fastighet var trasig.

I och med det vände sig organisationen till Stockholms tingsrätt för att yrka på skadestånd från föreningen, som de menade hade vållat skadorna genom oaktsam underlåtenhet att inspektera och underhålla sitt dagvattensystem. I andra han yrkades att föreningen i vart fall borde ha vidtagit åtgärder så snart det stod klart att dagvattensystemet var skadat. I sin stämningsansökan framförde organisationen att de ville ha ersättning av föreningen på nära 600 000 kronor.

Tingsrätten dömde till bostadsrättsföreningens fördel och ålade istället organisationen att ersätta föreningen för dess rättegångskostnader på över 800 000 kronor. Av domskälen framgår att tingsrätten kommit fram till att vatteninträngningar skett i källaren i fråga och att orsaken är skador på föreningens dagvattensystem.

Däremot anses föreningen inte vara strikt ansvarig för skadorna i källaren, som uppkommit till följd av vattengenomträngning, samt att skadorna inte vållats genom att föreningen av oaktsamhet underlåtit att vidta åtgärder på vattensystemet.

Organisationen överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt där den dock fastställdes. Därefter överklagade organisationen hovrättens avgörande till Högsta domstolen (HD) där beslut togs att låta pröva saken; frågan om skadestånd. Och i somras meddelades HD:s dom i fallet: Att bostadsrättsföreningen är ersättningsansvarig för organisationens skada.

Prejudikatfrågan i HD var under vilka förutsättningar en fastighetsägare ansvarar för en grannes skador, med utgångspunkt i förutsättningarna i det aktuella fallet.

Enligt HD:s domslut borde föreningen ha förstått att dess dagvattenanläggning, som var över 70 år gammal när de tillträdde sin fastighet år 2002, kunde vara i dåligt skick. Vidare borde föreningen ha insett att brister i anläggningen skulle kunna leda till omfattande skador på omgivningen, samt att det därför vore motiverat att vidta riskmotverkande åtgärder.

Att avvakta med att kontrollera och åtgärda anläggningen till dess att den började läcka, anses inte vara förenligt med skyldigheten att visa hänsyn i rättsförhållandet mellan grannar.

I samband med överklagan av hovrättens beslut yrkade organisationen även på att få ersättning från föreningen för sina rättegångskostnader i alla instanser. HD beslutade att lämna tillbaka målet till tingsrätten för fortsatt handläggning och att tingsrätten ska pröva frågan om rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Anledningen till det ska vara att ersättningsskyldighetens omfattning inte ännu anses ha prövats av tingsrätten och hovrätten. 

“I enlighet med instansordningens princip bör därför målet lämnas tillbaka till tingsrätten för fortsatt handläggning.”

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen