Brf i Bromma har vunnit bygglovsmål i MÖD

/assets/img/svea-hovratt_front.jpg
Svea hovrätt i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

En brf som nekades bygglov i mark- och miljödomstolen får det nu beviljat i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Bygglovet avser nybyggnad av flerbostadshus i Bromma, Stockholm.

Efter att mark- och miljödomstolen (MMD) vid Nacka tingsrätt nekat en bostadsrättsförening bygglov på en fastighet i Bromma, har Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) nu fastställt Stockholms kommuns beslut att bevilja föreningen bygglov och marklov för flerbostadshus på platsen. Därmed upphävs den lägre instansens dom.

Bostadsrättsföreningens bygglov avser 16 mindre lägenheter för studenter på en fastighet vid Svalvägen och Tegelbergsvägen i Mariehäll, Bromma. Efter att det beviljats av Stadsbyggnadsnämndens i Stockholms kommun ska boende i området ha valt att överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Stockholm som valde att gå på kommunens linje.

De boende tog då ärendet vidare till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt där domen blev till de klagandes fördel, bland annat med motiveringen att placeringen för den tänkta byggnaden innebär en avvikelse från planbestämmelserna för området.

Då det inte finns ett prickat område mellan byggnaden och Svalvägen måste en byggnad mot denna väg uppföras i gatulinjen, ett kriterium som enligt tingsrätten inte bedömdes vara uppfyllt. Och då stadsbyggnadsnämnden inte kunde anses ha tagit avvikelsen i beaktning, beslutade domstolen att återförvisa ärendet till stadsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

Vidare lyftes potentiella tillgänglighetsproblem gällande föreningens förslag om att installera en tvättstuga i husets källare. Läget bedömdes inte som förenligt med Boverkets byggregler:
“För att nå tvättstugan måste boende som inte har möjlighet att använda trappor gå ut utanför tomten och runt byggnaden, en sträcka på nästan 100 meter, längs Svalvägen som har en brant lutning.”

Bostadsrättsföreningen var inte nöjda med beslutet och överklagade det därför till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som valde att döma till bostadsrättsföreningens fördel. Därmed fastställdes Stadsbyggnadsnämndens i Stockholms kommuns beslut om att ge föreningen bygglov och marklov på fastigheten ifråga.

Vad som prövades var i huvudsak om byggnadens placering kunde strida mot detaljplanen och om planerade åtgärder var tillräckliga för att uppfylla kraven på tillgänglighet.

Av domskälen framgår att ett tidigare avgörande i överdomstolen påverkat utfallet för punkt ett. Det rör ett ärende där detaljplanen inte ansågs kunna utgöra ett hinder mot uppförandet av flerbostadshus med 20 lägenheter på en fastighet. I och med det bedömdes inte heller uppförandet av ett bostadshus med 16 lägenheter strida mot planen, gällande frågan om byggnadssätt.   

Utöver det fastslogs att byggnadens läge, inom prickat område på plankartan, överensstämmer med detaljplanen och att placeringen är planenlig.

När det kommer till frågan om tillgänglighet blev överdomstolens bedömning att Boverket inte har någon föreskrift gällande regler avseende tillgänglighet till tvättstuga, i en byggnad med färre än tre våningar. Föreningens flerbostadshus har enligt MÖD två våningar.

Byggnaden ansågs inte heller strida mot de föreskrifter som Boverket har för tillgänglighet:
“Eftersom tvättstugan i detta fall ligger i samma byggnad som bostäderna och det, enligt vad som anges ovan, är möjligt att installera en trapphiss vid behov anser Mark- och miljööverdomstolen att byggnaden inte heller strider mot de krav på tillgänglighet som anges i Boverkets föreskrifter.”

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen