Förslag om 650 nya bostäder i Söderort läggs på is

/assets/img/hammarbyhojden.png
Utsikt över Hammarbyhöjden, Globen och Årsta i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Stockholms stad har valt att bordlägga ett förslag gällande 650 nya bostäder vid Nytorps gärde i södra delen av kommunen. Det framgår av Stadsbyggnadsnämndens senaste protokoll.

Enligt ett nytt förslag till detaljplan inom Stockholms kommun skulle 650 bostäder kunna uppföras på fastigheter vid Nytorps gärde i stadsdelarna Kärrtorp, Hammarbyhöjden, Björkhagen och Gamla Enskede.

Dock beslutade stadsbyggnadsnämnden vid sitt senaste sammanträde att bordlägga ärendet. Av riksdagens webbplats framgår att man därmed avvaktar med att fatta beslut i och bereda ett ärende under en viss tid. För att kunna fatta ett sådant beslut måste minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna i fullmäktige rösta för det. När det kan bli aktuellt att ta upp förslaget igen framgår inte.

Skärmdump av PDF för Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 18 februari 2022 Skärmdump av PDF för Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 18 februari 2022

I ett tjänsteutlåtande från i februari 2022 om den föreslagna detaljplanen, bland annat innehållande redovisning av plansamråd, framför stadsbyggnadskontoret att de ställer sig positiva till fortsatt planering av Nytorps gärde. Vidare konstateras att planen skulle bidrar till att uppfylla stadens bostadsmål och att avsikten är att låta runt hälften av lägenheterna bli bostadsrätter och hälften hyresrätter.

Planförslaget skulle innebära att Nytorps gärdes norra och västra delar förändrades påtagligt, med bebyggelse på delar av skogsbrynen och att gränsen mellan offentligt och privat blev tydligare. Eftersom tillgången på grönytor i området bedöms som god anses minskningen av dessa “som en acceptabel konsekvens”.

Samtidigt bedöms detaljplanen bidra till en förbättrad skyfalls-situation för “omkringliggande bebyggelse och habitatnätverk i området”.

I övrigt uppges flertalet remissinstanser tillstyrka planförslaget, samtidigt som synpunkter framförts gällande struktur, kulturmiljö, skyfall, risk, naturvärden, skyddsvärda arter och trafik. Bland de synpunkter som lämnats från sakägare och övriga boende återfinns exempelvis önskemål om att gärdet lämnas obebyggt, ifrågasättanden om ny bebyggelse på parkmark, uttryck av oro för att vilda djur trängs bort.

Av tjänsteutlåtandet framgår också att man med anledning av synpunkterna som inkommit under samrådet, ska göra bearbetningar och kompletteringar inom ramen för det fortsatta planarbetet.

Totalt ingår fyra fastigheter i planområdet. De är Hammarbyhöjden 1:1 och Enskede gård 1:1 som ägs av Stockholms stad, Måseskär 2 som också ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till SISAB, samt Dalen 2 med Region Stockholm som ägare.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen