Förslag om fler bostadsrätter i Frihamnen – för bättre ekonomi i Älvstaden

/assets/img/frihamnen_gbg.png
Visionsbild av Frihamnen från 2015. Illustration: White Arkitekter
 

Fastighetsnämnden inom Göteborgs Stad har tagit fram en ekonomisk åtgärdsplan för projektet Älvstaden. Där föreslås exempelvis en ökning av andelen bostadsrätter i delområdet Frihamnen.

Älvstaden är ett stadsutvecklingsprojekt som är tänkt att få centrala Göteborg att bli dubbelt så stor, enligt Göteborgs Stads hemsida. I våras hade dock projektet ett uppskattat underskott på runt två miljarder kronor och kommunstyrelsen gav därför fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden. 

I måndags, den 19 oktober, ska resultatet ha presenterats i form av en rapport. Av ett pressmeddelande från kommunen framgår att nämnden godkänt fastighetskontorets resultatrapportering av uppdraget, utan att ha tagit ställning till föreslagna åtgärdsalternativ, och att ärendet gått vidare till kommunstyrelsens för beslut.     

Älvstaden består av sju delområden: Centralen, Backaplan, Frihamnen, Lindholmen, Södra Älvstranden med Masthuggskajen och Skeppsbron, samt Gullbergsvass och Ringön.

Åtgärdsplanen har tagits fram i syfte att få Älvstadens exploateringsekonomi i balans; att få till resultatet plus minus noll. Enligt fastighetskontorets bedömning behöver det i första hand fattas beslut för dessa tre delområden: Skeppsbron, Frihamnen och Backaplan. 

För delområdet Frihamnen föreslås en ny fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter. Tidigare fanns en plan om en 50-procentig fördelning mellan upplåtelseformerna, men i den nya planen föreslås bostadsrätterna uppgå till 60 procent av beståndet och hyresrätterna till 40 procent. Motivet till förändringen ska vara att mark för bostadsrätter innebär ett högre marknadsvärde. Exploateringen av området föreslås också begränsas till de inre delarna. 

För Skeppsbron är rekommendationen att ta fram en ny detaljplan “med tydligt fokus på en ekonomi i balans”.

När det kommer till Backaplan föreslås ett aktivt ställningstagande för uppsägning av tomträttsavtal gällande tomträtter väster om Kvillebäcken. Detta för att marken ska kunna användas för kommunal service, till exempel för idrott, skola och äldreboende.     

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen